ASSO-logo

AVSTRIJSKO-SLOVENSKO SOCIALNO OMREŽJE

O projektu

Jeseni 2014 sta bili v Globasnici ustanovljeni Informacijska pisarna in Dnevni center aktivnosti za starejše, ki ju delno sofinancira Evropska unija v okviru druge prednostne naloge (trajnostni in skladen razvoj) v okviru Evropsko teritorialnega sodelovanja SI-AT.

Namen čezmejnega projekta ASSO

je, da bi starejšim ljudem v regiji Spodnje Koroške omogočil kakovostno, zdravo in aktivno staranje in ohranil njihovo telesno in duševno vitalnost. Poleg izboljšanja storitev za starejše želimo krepiti tudi sodelovanje med vsemi generacijami in pomagati starejšim pri vsakdanjih opravilih, težavah in izzivih.

Cilji projekta so:

 1. Vzpostavitev in ohranjanje čezmejne socialne mreže na področju socialnega varstva starejših.
 2. Vključevanje slovenske manjšine v Avstriji kot pomembnega dejavnika čezmejnega socialnega mreženja.
 3. Prispevek k razvoju koncepta centrov aktivnosti za starejše kot inovativnega pristopa k reševanju izzivov staranja sodobnih družb.
 4. Ustanovitev novega Centra aktivnosti za starejše Globasnica z institucionalnimi, kadrovskimi, materialnimi in vsebinskimi kapacitetami za delovanje.
 5. Zmanjšanje socialne izključenosti starejših prebivalcev na Avstrijskem Koroškem.
 6. Prispevek k socialni integraciji starejših v lokalno okolje in daljšemu bivanju starejših v domačem okolju.
 7. Spodbujanje aktivnega, zdravega in kakovostnega staranja ljudi v Sloveniji in Avstriji.
 8. Uvajanje novih čezmejnih programov in storitev na področju vseživljenjskega učenja, aktivnega in zdravega staranja, medgeneracijskega sodelovanja, medkulturnega dialoga ter ohranjanja slovenske in avstrijske jezikovne, kulturne in naravne dediščine.
 9. Izboljšanje kakovosti storitev na področju skrbi za starejše v Osrednjeslovenski regiji, Savinjski in Spodnjekoroški regiji.
 10. Krepitev čezmejnega sodelovanja med centri aktivnosti za starejše pri prenosu znanj in izkušenj ter skupnem izvajanju aktivnosti.
 11. Krepitev lokalnega, regionalnega in čezmejnega socialnega razvoja, razvojnega potenciala podeželja in odnosov na relaciji vas-mesto.
 12. Razvoj človeških virov na področju socialnega varstva starejših in medgeneracijskega sodelovanja.
 13. Spodbujanje prostovoljstva na področju socialnega varstva v lokalnem okolju in pri čezmejnem sodelovanju.
 14. Izmenjava dobrih praks, strokovnjakov, kadrov in prostovoljcev med Slovenijo in Avstrijo.
 15. Spodbujanje medgeneracijskega prenosa znanj.
 16. Izboljšanje sodelovanja, solidarnosti in sožitja med različnimi generacijami.
 17. Ustvarjanje priložnosti za nova delovna mesta.
 18. Razvoj dolgoročnega čezmejnega sodelovanja na področju socialnih zadev.

Več o projektu
ASSO-logo